მოძებნე პროგრამის შედეგები

გამოცდების ორგანიზება (32 04 01)

გამოყოფილია 98.2 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება; ...

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება; სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარება, რომელიც გულისხმობს გრანტის ნაწილობრივი ოდენობის მფლობელ სტუდენტისათვის, საგრანტო კონკურსის შედეგად მეტი ოდენობის გრანტის მოიპოვებას; საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა; Ⴋოსწავლეთა და სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების უზრუნველყოფა.

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარება და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარება; საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩატარება; პროფესიული ტესტირებისა ჩატარება; მასწავლებლის საგნის გამოცდების ჩატარება; საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა; სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი; მასწავლებლის პრაქტიკის შეფასება-გარე დაკვირვება.
·         სკოლის, ერთიანი ეროვნული და საერთო სამაგისტრო გამოცდების, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების გზით გამოვლინდნენ და განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის უფლება მოიპოვეს შესაბამისი ცოდნის მქონე პირებმა; ·         გამოვლინდა იმ სტუდენტების რაოდენობა, რომლებმაც მოიპოვეს ან გაიუმჯობესეს საგრანტო დაფინანსება; ·         გამოვლენილია კვალიფიციური მასწავლებლები. ·         ჩატარდა PISA 2018 საცდელი კვლევა და შეიქმნა მონაცემთა ბაზები. მომზადდა TIMSS 2015-ის მათემატიკის ნაწილის ეროვნული ანგარიში და საბუნებისმეტყველო ნაწილის ეროვნული ანგარიშის სამუშაო ვერსია. მომზადდა და ხელმისაწვდომი გახდა საერთაშორისო ბაზები. მომზადდა TALIS 2018 განსახორციელებლად საჭირო ინსტრუმენტების თარგმანი;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს სკოლის მე-11 კლასის გამოსაშვებ გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 38 144 მოსწავლმ, ყველა გამოცდა ჩააბარა 32 619 მოსწავლემ, ხოლო მე-12 კლასის გამოსაშვებ გამოცდებზე გამოვიდა 45 619 მოსწავლე და მინიმალური ზღვარი გადალახა 34 107 მოსწავლემ; 2015 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოცხადებული 37 437 აბიტურიენტი უზრუნვეყოფილ იქნა საგამოცდო სერვისით; 2016 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდაზე - რეგისტრაცია გაიარა 38 611 აბიტურიენტმა; 2015 წელს 200-ზე მეტმა სტუდენტმა მოიპოვა ან/და გაიუმჯობესა სახელმწიფო სასწავლო გრანტი; 2016 წელს სტუდენტთ საგრანტო კონკურსზე რეგისტრაცია გაიარა 3 941 სტუდენტმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გამოსულ ბენეფიციართა რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2 საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე - გამოცხადებული 11 559 მსურველი უზრუნველყოფილი იქნა საგამოცოდო სერვისით. 2016 წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე - რეგისტრაცია გაიარა 12 633 სტუდენტმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გასულ სტუდენტთა რაოდენობა 3 საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს პროფესიულ ტესტირებაზე რეგისტრაცია გაიარა 17 546 აპლიკანტმა, ხოლო, ჩაირიცხა 10 405 აპლიკანტი; 2016 წლის გაზაფხულის მიღების პროფესიულ ტესტირებაზე რეგისტრაცია გაიარა 5 916 აპლიკანტმა, ჩაირიცხა 3 595 აპლიკანტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული ტესტირებაზე დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გასულ აპლიკანტების რაოდენობა 4 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის ზამთრის გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 10 552 მასწავლებელმა, გამოცდაზე გამოცხადდა 6477 მასწავლებელი, მინიმალური ზღვარი გადალახა 1101 მასწავლებელმა. 2016 წლის ზაფხულის გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 22 799 მასწავლებელმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მასწავლებლის საგნის გამოცდაზე დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გასულ მასწავლებელთა რაოდენობა 5 საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა; შესაძლო რისკები - მონაწილეთა ნაკლები ჩართულობა
1.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -2016 წელს სკოლის მე-11 კლასის გამოსაშვებ გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 38 144 მოსწავლმ, ყველა გამოცდა ჩააბარა 32 619 მოსწავლემ, ხოლო მე-12 კლასის გამოსაშვებ გამოცდებზე გამოვიდა 45 619 მოსწავლე და მინიმალური ზღვარი გადალახა 34 107 მოსწავლემ; 2015 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოცხადებული 37 437 აბიტურიენტი უზრუნვეყოფილ იქნა საგამოცდო სერვისით; 2016 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდაზე - რეგისტრაცია გაიარა 38 611 აბიტურიენტმა; 2015 წელს 200-ზე მეტმა სტუდენტმა მოიპოვა ან/და გაიუმჯობესა სახელმწიფო სასწავლო გრანტი; 2016 წელს სტუდენტთა საგრანტო კონკურსზე რეგისტრაცია გაიარა 3 941 სტუდენტმა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გამოსულ ბენეფიციართა რაოდენობა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მე-12 კლასის გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 48 434 მოსწავლემ, გამოცდაზე გამოვიდა 47 063 მოსწავლე, ყველა გამოცდა ჩააბარა 34 260 მოსწავლემ; მე-11 კლასის გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 39 358 მოსწავლემ, გამოცდაზე გამოვიდა 38 711 მოსწავლე, ყველა გამოცდა ჩააბარა 31 319 მოსწავლემ. 2.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -2015 წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე - გამოცხადებული 11 559 მსურველი უზრუნველყოფილი იქნა საგამოცოდო სერვისით. 2016 წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე - რეგისტრაცია გაიარა 12 633 სტუდენტმა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გასულ სტუდენტთა რაოდენობა. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 41 242 აბიტურიენტმა. გამოცდაზე გამოვიდა 36 875 აბიტურიენტი. სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 28 176-მა; საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 13 437 სტუდენტმა. გამოცდაზე გამოვიდა 11 981 სტუდენტი. სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 9 969 სტუდენტმა. 3.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -2015 წელს პროფესიულ ტესტირებაზე რეგისტრაცია გაიარა 17 546 აპლიკანტმა, ხოლო, ჩაირიცხა 10 405 აპლიკანტი; 2016 წლის გაზაფხულის მიღების პროფესიულ ტესტირებაზე რეგისტრაცია გაიარა 5 916 აპლიკანტმა, ჩაირიცხა 3 595 აპლიკანტი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული ტესტირებაზე დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გასულ აპლიკანტების რაოდენობა მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროფესიულ გამოცდებზე დარეგისტრირდა 21 705 აპლიკანტი, გამოცდაზე გამოცხადდა 15 861 აპლიკანტი, სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 11 083 აპლიკანტმა. 4.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -2016 წლის ზამთრის გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 10 552 მასწავლებელმა, გამოცდაზე გამოცხადდა 6 477 მასწავლებელი, მინიმალური ზღვარი გადალახა 1101 მასწავლებელმა. 2016 წლის ზაფხულის გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 22 799 მასწავლებელმა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მასწავლებლის საგნის გამოცდაზე დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გასულ მასწავლებელთა რაოდენობა. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რეგისტრაცია გაიარა 27 263 მასწავლებელმა, გამოცდაზე გამოვიდა 20 203 მასწავლებელი. 5.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა PISA-ს საცდელი კვლევა, რომელშიც მონაწილეობდა 96 სკოლის 4 018 მოსწავლე; დასრულდა TIMSS 2015-ის მათემატიკის ნაწილის ეროვნული ანგარიშის მომზადება; დასრულდა TIMSS 2015-ის საბუნებისმეტყველო ნაწილის ეროვნული ანგარიშის სამუშაო ვარიანტის მომზადება; დასრულდა სახელმწიფო შეფასების (მათემატიკა) ანგარიშზე მუშაობა; ჩატარდა კვლევის პილოტირება, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა 1 708 მოსწავლე;

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017